POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A proteción dos datos de carácter personal é unha das preocupacións de maior importancia para Roberto Antón Piscólogo. No noso día a día nos esforzamos para protexer a privacidade dos datos que nos facilita e cumplir coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

O obxectivo desta política é mostrar o xeito no que trataremos os datos de carácter persoal que nos facilita.

1. IDENTIFICACIÓN E DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE

Roberto Antón Psicólogo domiciliado en Rúa Manuel Quiroga, 13, sala 203, 36002 Pontevedra, con N.I.F.: , teléfono de contacto: 666 36 94 46 e correo electrónico info@robertoantonpsicologo.com

1.1 Datos do Delegado de Protección de datos
Roberto Antón Piscólogo NON dispón da figura do Delegado de Protección de Datos (DPD-DPO) a non estar obrigado pola normativa en protección de datos ao seu nomeamento.

2. FINALIDADE DO TRATAMENTO

– Relación contractual existente. No caso de que celebre con nosotros calquera tipo de contrato ou subsista unha relación xurídica vinculante con Roberto Antón Piscólogo, será necesario tratar os datos personais para proceder ao seu cumprimiento, xestionar e/ou prestar de xeito correto e adecuado o servicio e/ou o ben obxecto do contrato.

– Relación precontractual existente. É posible que seax necesario tratar os seus datos personais para la execución de medidas precontractuales nas que vostede sexa parte.

– Xestión administrativa, contable e fiscal. No caso de que adquira nosos productos e/ou contrate nosos servizos será necesario tratar os seus datos para domiciliar contas, enviar facturas, etc.

– Responder a consultas realizadas. Para xestionar as consultas plantexadas por vostede a través dos formularios web consulta/para máis información.

– Envío de comunicacións. Cuando se dé o caso e a prestación do servizo contratado o requira, poderemos enviarlle información relativa ao servizo contratado ou ben adquirido.

– Envío de publicidade. Cando sexa el caso, e habendo prestado o seu consentimento, trataremos os seus datos para realizar comunicacións comerciais sobre bens e/ou servizos relacionados con Roberto Antón Psicólogo.

– Control informático da páxina web. Roberto Antón Psiólogo poderá realizar labores de vixiancia e mantemento necesarios respecto da utilización e control da páxina web para prevenir calquera violación da seguridade dos datos podendo acceder a datos de carácter persoal dos interesados.

– Cumprimento dunha obriga legal. En determinados casos, será necesario tratar os seus datos para cumprir cunha obrigación legal, como por exemplo, acatar os mandatos xudiciais, os requerimentos u ordes provintes de organismos encargados do cumprimiento da lei ou outras autoridades ou administracións públicas e gubernamentais, incluso cando se encuentren fora do seu país de residencia. De igual modo, poderemos facilitar os seus datos personais para atender ás solicitudes que éstos nos fagan para a prevención, detección ou investigación dun delito u outra infracción do ordenamento xurídico.

– Por interés lexítimo de Roberto Antón Psicólogo, será necesario tratar os seus datos para configurar e administrar a súa conta, para prestarlle asistencia técnica, verificar a súa identidade, ou a información que nos facilite para a prestación do servizo suscrito así como, para administrar os seus datos e facilitarllos aos proveedores externos para o correto funcionamento do noso negocio.

En determinados casos, trataremos os datos persoales para mellorar nosos servizos, ofrecerlles contidos persoalizados no seu caso, e mellora a experiencia na navegación e uso de la páxina web, así como, enviar comunicacións en relación a enquisas ou sondaxes nos que desee participar ou cumprir con nosos requisitos de auditorías internas uo externas, no seu caso. Do mesmo xeito, será necesario o uso de éstos para protexer nosos dereitos ou responder ante reclamacións de calquera índole.

– Cando obtenemos o seu consentimento. En determinados casos, poderemos utilizar os seus datos para finalidades distintas ás mencionadas, sempre que nos preste o seu consentimento de manera illada, clara e inequívoca.

– Para fins de marketing e eventos. En determinadas ocasións, Roberto Antón Piscólogo utilizará os datos persoales facilitados para o envío de comunicacións de marketing e eventos a través de varias plataformas. Non obstante, solicitaremos o consentimento de xeito explícito cundo así o esixa a lei. No caso de recibir esta clase de comunicacións, cumpriremos co deber de informarlle sobre cómo darse de baixa.

3. PRAZOS OU CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos persoales proporcionados se conservarán de conformidade cos seguientes criterios:
– O tempo necesario para cumprir cos tratamentos para os que fueron recopilados inicialmente.

– O tempo razoable para demostrar que cumprimos cos nosos deberes e obligacións.

– Os periodos de prescripción establecidos nas leis, dentro dos que se puede presentar calquera tipo de reclamacións de forma extraxudicial ou xudicialmente.

– Unha vez os datos deixen de ser necesarios para o tratamento en cuestión poderán manterse bloqueados, quedando dispoñibles únicamente para atender os requerimentos de autoridades públicas.

4. DECISIÓNS

– Decisións automatizadas, perfiles e lóxica aplicada:
A páxina web NON tomará decisións automatizadas, perfiles o lóxica aplicada aos seus datos.

5. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base pola cal se sustenta o tratamento dos datos de carácter persoal por parte de Roberto Antón Psicólogo se encuentra amparada en:

– O consentimento do interesado.

– Obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.

En determinados casos, será necesario tratar os srus datos para cumplir cunha obriga legal.

– Interese lexítimo do responsable do tratamento.

En determinados supostos, será necesario tratar os seus datos para satisfacer intereses lexítimos perseguidos polo Responsable del Tratamento, sempre que prevalezca sobre os intereses ou dereitos e liberdades fundamentais do interesado que requran la protección dos datos personais.

6. DESTINATARIOS
Durante o periodo de duración do tratamento, Roberto Antón Piscólogo non realizará ninguna cesión, nin tampouco transferencia alguhna, salvo obrigación legal.

A empresa non realiza Transferencia Internacional de Datos algunha.

7. DEREITOS
Os interesados que son obxecto de calquera tratamiento levado a cabo por Roberto Antón Psicólogo, poderán exercer en calquera momento e de forma totalmente gratuita calquera destes dereitos:
– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoales.
– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
– Dereito a opoñerse ao tratamento.
– Dereito á portabilidade dos datos.
– Dereito a retirar o consentimento prestado.
– Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada únicamente nun tratamento automatizado, incluido a elaboración de perfís.
– Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si na Entidade están tratando datos personaes que lle concernen ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoales, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

Os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para o exercizo ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, a entidade, deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercizo ou l defensa de posibles reclamacións.

Se otorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sin que elo afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para elo poderá empregar os formularios habilitados pola empresa, o bin dirixir un escrito á dirección postal ou correo electrónico de Roberto Antón Psicólogo, máis arriba indicadas.

Informamos de que estas solicitudes deben ir sempre acompañadas dunha fotocopia do seu D.N.I. ou documento equivalente coa finalidade de acreditar a súa identidade.

No caso de que sinta vulnerados os seu dereitos no concerniente á protección dos seus datos persoales, especialmente cando non obtivera satisfacción no exercizo dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: http://www.agpd.es.

En cumprimento do previsto no artigo 21 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, se vostede non desexa recibir máis información sobre os nosos servizos, pode darse de baixa na dirección de correo electrónico da entidade, indicando o asunto “Non enviar correos”.

8. PROCEDENCIA DOS DATOS.
Roberto Antón Piscólogo obtivo os datos persoales que serán obxecto de tratamento, a través de diferentes canais:
– Directamente do interesado ou o seu representante legal.
– Cando o usuario facilita os seus datos de carácter persoal a través dos formularios web de inscripción, de contacto ou solicitude de información recollidos e incorporados na páxina web
– Cando o usuario se inscribe e presta o consentimento ao tratamento dos datos persoales en algunho dos programas ou aplicacións titularidade da empresa (aínda cando éstos sexan a título gratuito).
– En determinados casos podemos recopilar información persoal procedente de terceiros como por exemplo; unha entidad u organización á que pertenza que lle facilite acceso aos nosos servizos, socios comerciais e proveedores de servizos que traballan connosco en relación coa súa actividade, outras fontes dispoñibles como sitios web públicos, bases de datos abertas do goberno u outros datos de dominio público.
– A través de cookies e tecnoloxías similares incluidas nos nosos servizos. Para acceder a máis información sobre cookies e cómo controlar o seu uso, acceda á nosa política de cookies.
– Fontes accesibles ao público e/ou rexistros públicos. Sempre que exista interese lexítimo por parte de Roberto Antón Pisólogo para elo poderá utilizar os datos persoales recollidos en:
– Censo promocional.
– Repertorios telefónicos nos términos previstos pola súa normativa específica.
– Listas de persoas pertencentes a grupos de profesionais que contengan únicamente os datos de nome, título, profesión, actividade, grao académico, dirección e indicación da súa pertenza ao grupo.
– Os diarios e boletíns oficiais.
– Os medios de comunicación.

9. CATEGORÍA DE DATOS
As categorías de datos que se tratan son: (Non se trata de datos especialmente protexidos)
– Datos de identificación.
– Características Persoais.
– Económico-Financieiros.